KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2023

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2023

 

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Melodin, (769618-6159) i Huddinge kommun, kallar härmed medlemmarna i bostadsrättsföreningen till ordinarie föreningsstämma för föreningen, den 3 maj 2023, klockan 19.00 i förskolan Hattstugan på Melodivägen 12 i

Skogås. Vi bjuder på smörgås och dricka!

 

DAGORDNING

 

 1. Val av ordförande vid stämman samt val av protokollförare
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Frågan om arvoden till valberedningen
 11. Val av antal styrelseledamöter samt antal styrelsesuppleanter
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 13. Val av revisor
 14. Val av valberedning
 15. Behandling av inkomna motioner från medlemmar
 16. Styrelsen informerar
 17. Övriga frågor
 18. Stämmans avslutande
OBS!
Enbart möte för brf medlemmar och att årsredovisningen inte är beslutad än.

Relaterade inlägg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer